مدیریت عمران یکی از مدیریتهای مستقل از سایر مدیریتهای تحت حمایت مؤسسۀ مشاوره ای نور گستر گلها

 می باشد که تحت نظر و با مدیریت جناب آقای مهندس علیرضا کماری اداره می شود . از آنجائیکه مؤسسۀ

مشاوره ای نور گستر گلها یک مؤسسۀ سرمایه گذاری و مشاوره ای است و عملاً بعنوان یک مرکز حمایتی از

اشخاص حقیقی و حقوقی در چهار چوب شرع و عرف و قانون ، در خدمت مردم قرار دارد ، برای اینکه بتواند

اهداف کوتاه مدّت و بلند مدّت را با بینش عمیق دریابد ، همچنین قادر باشد تا در این رشته های گوناگون ، با

مشکلات هر مدیریّت ،از نزدیک آشنا گردیده تا بتوانند به جامعۀ خود خدمات بهتری ارائه نمایند ، مدیران هر یک

از این مدیریتها تحت حمایت این مرکز ، بعنوان اعضای هیئت مدیرۀ مؤسسه نیز فعالیّت می نمایند .

ادامه